MetalERG sp. z o.o. sp.k. chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Kiedy załatwiasz sprawy w naszej Spółce, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest MetalERG sp. z o.o. sp. k. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

 

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszej Spółce, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą: wiadomości e-mail (ochronadanych (at) metalerg.pl), listownie (MetalERG sp. z o.o. sp. k., Inspektor Ochrony Danych, ul. Portowa 1A, 55-200 Oława) lub osobiście (ul. Portowa 1A, 55-200 Oława)

Inspektor Ochrony Danych jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 lub 14 ust. 1 i 2 (w zależności od źródła danych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) niniejszą informację podajemy w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MetalERG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Oławie (55-200) przy ul. Potowej 1A, NIP 9120001515, KRS 0000504377, które:

–    wykonują czynności określone w umowie spółki;

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

–    listownie na adres: ul. Portowa 1A, 55-200 Oława

–    na adres e-mail: ochronadanych (at) metalerg.pl

 

 

Inspektor ochrony danych

W MetalERG sp. z o.o. sp.k wyznaczono Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący sposób:

–   listownie na adres: ul. Portowa 1A w Oławie (55-200)

–   na adres e-mail: ochronadanych (at) metalerg.pl

 

 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych   osobowych

Twoje dane osobowe w szczególności będziemy przetwarzać w celu:

–    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych –   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

–   wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, w szczególności dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

–    niezbędnym do działań związanych z usunięciem awarii i usterek, a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skargi, wnioski oraz do kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.

 

 

 

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

–    prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

–    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

–    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

–    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

–    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;

–    prawo do wycofania zgody, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie.

Możliwość realizacji powyższych praw i ich zakres jest uzależniony od podstawy przetwarzania oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

W przypadku skorzystania z powyższych praw, poinformujemy Cię o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 

 

Prawo wycofania zgody

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby wycofać zgodę, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem.

 

Wymóg podania danych osobowych

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, wówczas podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa podania Twoich danych może uniemożliwić nam, np. kontakt z Tobą lub wykonanie usługi. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem jej zawarcia.

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa, wówczas, wówczas podanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.