Kocioł może instalować wyłącznie firma mająca ważne uprawnienia w zakresie instalowania i obsługi kotłów wodnych.

W projektowaniu, budowie oraz eksploatacji instalacji z kotłami na paliwo stałe, należy uwzględnić wymagania polskich norm:
– PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
– PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Wszystkie kotły typoszeregu RM EKOPAL dostarczane są do użytkowania w stanie zmontowanym. Przed podłączeniem kotła do instalacji, należy dokładnie zapoznać się z DTR oraz sprawdzić czy wszystkie elementy kotła są sprawne i czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu kotła.