MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLNEGO – ŁABISZYNEK

Konwersja paliwa na odnawialne oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło osiedla mieszkalnego w Łabiszynku.

KONWERSJA PALIWA NA ODNAWIALNE ORAZ KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO OSIEDLA MIESZKALNEGO W ŁABISZYNKU

1 Wnioskodawca
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabiszynku
62-200 Gniezno
2 Lokalizacja przedsięwzięcia
Łabiszynek (Powiat Gniezno)

3 Cel projektu
3.1 Stan początkowy
Lokalny system zaopatrzenia w ciepło osiedla mieszkaniowego w Łabiszynku składał się kotłowni wolnostojącej opalanej węglem o mocy 2,4 MW, dwóch niezależnych sieci cieplnych niskoparametrowych centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zasilających 8 budynków mieszkalnych. Kotłownia była w złym stanie technicznym, nie osiągała wydajności nominalnej, zaś spalanie węgla w kotłach praktycznie wyeksploatowanych, przy braku urządzeń odpylających powodowało, że źródło było bardzo uciążliwe dla okolicy. Sieci przesyłowe były w złym stanie technicznym, charakteryzowały się dużymi stratami ciepła i nadmierną awaryjnością. Przy budowie osiedla nie dotrzymywano reżimów technologicznych, charakteryzowały się one nadmiernymi stratami ciepła przez przenikanie, instalacje wewnętrzne nie były wyposażone w jakiekolwiek elementy regulacji zużycia ciepła, ponadto duża część stolarki okiennej w budynkach wymagała natychmiastowej wymiany. Czynniki te powodują, że obiekty były systematycznie niedogrzewane.
Sytuacja ta spowodowała konieczność podjęcia zdecydowanych działań inwestycyjnych zmierzających do radykalnej poprawy sytuacji. Celem projektu było podjęcie niezbędnych, uzasadnionych technicznie i ekonomicznie prac modernizacyjnych w systemie zaopatrzenia w energię cieplną budynków SM w Łabiszynku, prowadzących do obniżenia ogólnego zużycia oraz kosztów wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej, a także ograniczenia uciążliwości dla otoczenia istniejącego źródła ciepła.

3.2 Zakres projektu
Głównym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jest zwiększenie sprawności wytwarzania i przesyłu ciepła, zastosowanie paliwa odnawialnego oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej przez odbiorców poprzez termomodernizację budynków.

Dla spełnienia tego celu podjęto następujące prace:
1. Modernizację kotłowni węglowej poprzez zastąpienie kotłów węglowych nowoczesnymi kotłami opalanymi słomą.
2. Wymianę istniejących dwóch sieci ciepłowniczych na sieć wykonaną w technologii preizolowanej.
3. Ocieplenie obiektów mieszkalnych
4. Modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania.

3.3 Koszt projektu
Koszt modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło (tys. zł).

3.4 Efekty ekonomiczne
Koszty wytwarzania i dystrybucji ciepła przed modernizacją wynosiły ok. 216 tys. zł/rok. Po modenizacji koszty zostały zredukowane o ok. 48% tj. ok.111 tys.zł/rok. Zestawienie kosztów wytwarzania ciepła (zł)

3.5 Efekty energetyczne
W wyniku realizacji projektu nastąpiło ograniczenie zużycia energii w systemie o. 42 % w stosunku do potrzeb cieplnych odbiorców przed modernizacją, wzrosła sprawność wytwarzania, ograniczone zostały straty przesyłu. Zużycie energii pierwotnej spadło o ok. 56%.

3.6 Efekty ekologiczne
Zmiana paliwa w kotłowni, podniesienie sprawności wytwarzania i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej przez odbiorców w wyniku termorenowacji spowodowały zdecydowane obniżenie emisji podstawowych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (SO2, NOx, CO, pyłów oraz CO2). Redukcja emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających przy produkcji ciepła

ŁABISZYNEK

Transport biomasy

Budynki mieszkalne po termomodernizacji

Magazyn

Kotłownia

Ciepłownia

Fundatorzy